Algemeen

10 projecten in 10 landen

Landen

10 projecten in 10 landen

Algemeen

Thema's

Overig


Onderstaande vier thema’s zijn tot op zekere hoogte van elkaar te onderscheiden maar op projectniveau lopen de thema’s vaak in elkaar over. Zo is een bijstandsproject (thema 1) soms gekoppeld aan meer duurzame oplossingen zoals het trainen van huishoudens in meer duurzame levensonderhoudsvoorzieningen, wat hen versterkt (thema 2). Een project waarin terugkeer van kinderen naar familie wordt ondersteund (thema 3) is vaak gekoppeld aan sociaal-economisch ondersteuning van zo’n familie (thema 1 of 2). Projecten zijn daarom onder een thema gevoegd waarin ze het beste kunnen worden gecategoriseerd maar kunnen daarbij dus aspecten van andere thema’s hebben. 

1.Een sociaal vangnet voor kwetsbare gezinnen

Dit zijn projecten met een bijstandsachtig karakter voor gezinnen, die als gevolg van armoede of bijvoorbeeld HIV/Aids besmetting kwetsbaar zijn. Kinderen krijgen (bij-)scholing of buitenschoolse opvang, gezinnen krijgen voedselpakketten of ondersteuning in het aanvragen van bijstandszorg bij de overheid. Partnerorganisaties vervangen daarbij het sociale vangnet wat overheden zouden moeten leveren. Op die manier redden de gezinnen het zodat ze bij elkaar kunnen blijven wonen en kinderen niet op straat terechtkomen, met alle gevolgen vandien voor de toekomst van deze kinderen. De projecten hebben veelal ook een component die gericht is op de langere termijn en proberen gezinnen weer op eigen benen proberen te krijgen, maar gezien de leefomstandigheden van deze gezinnen is dit vaak niet eenvoudig. Er zijn ook projecten waarbij de gemeenschap wordt ondersteund en getraind in het bieden van een sociaal vangnet voor hun kwetsbare gemeenschapsgenoten.

2.Gezinnen sociaal economisch versterken zodat kinderen thuis kunnen blijven

Dit zijn projecten die erop gericht zijn om families duurzaam sociaal-economisch te versterken, bijvoorbeeld door microkrediet of ouderschapstraining, zodat kinderen niet op straat of in tehuizen belanden. Er zijn ook projecten voor gezinnen die kinderen hebben met een zware handicap, waarbij kinderen onderwijs krijgen, zelfredzamer worden en gezinnen training krijgen in het verzorgen van de kinderen zodat ze niet in tehuizen terechtkomen.

3.Terugkeer naar eigen familie

Deze projecten zijn erop gericht kinderen uit tehuizen te plaatsen en waar mogelijk te (her-) plaatsen bij biologische familieleden.

4.Vervangend thuis in eigen land

Dit zijn projecten waarbij alternatieve opvang wordt ondersteund als er geen familie is die goed voor een kind kan zorgen. Het gaat hierbij om gezinsopvang zo dicht mogelijk bij de plek waar het kind is opgegroeid, dus bij voorkeur in de eigen gemeenschap.