China

bin en mats lang

Op dit moment hebben we voldoende aanvragers op de wachtlijst van China.

Voorwaarden voor adoptie van een kind met special needs uit China

 • Huwelijk. U bent minimaal  twee jaar getrouwd (man-vrouw)  of wanneer u aantoonbaar langer samenwoont mag dit korter zijn. Een vrouwelijke alleenaanvrager (eventueel samenwonend) mag ook een procedure opstarten.U mag niet meer dan twee keer gescheiden zijn. Als u twee keer eerder getrouwd bent geweest, is de lengte van het huidige huwelijk minimaal 5 jaar. 
 • Leeftijd. U bent beiden minimaal 30 jaar. Wanneer de jongste aanvrager boven de 50 jaar is, mag er niet meer dan 50 jaar leeftijdsverschil tussen het kind en de jongste aanvrager zitten. Bij een vrouwelijke alleenaanvrager is dit verschil max. 45 jaar.
 • Kind. U staat minimaal open voor(en heeft toestemming voor) een kind tot 6 jaar en met diverse medische problemen(waaronder een kind met onduidelijk geslacht).U heeft toestemming voor en staat open voor een vondeling.
 • Gezondheid. U hebt beiden een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als er sprake is van een van onderstaande aandoeningen, wordt de aanvraag niet geaccepteerd: HIV-positief , aids, verstandelijke beperkingen, overdraagbare ziekte zolang deze besmettingsgevaar oplevert voor anderen, blind of aan één oog blind (en hulpmiddelen voor het goede oog), doof of slechthorend of ernstig spraakprobleem (echter, aanvragers met een dergelijk probleem kunnen wel in aanmerking komen voor een kind dat hier ook aan lijdt), ernstige gebreken of ontbreken van ledematen of ernstige misvorming aan het gezicht, ernstige ziekten die langdurig moeten worden of zijn behandeld en/of die de levensverwachting ernstig bedreigen, zoals kwaadaardige tumoren, epilepsie enzovoorts (ook niet in het verleden), Orgaantransplantaties, schizofrenie, depressies, fobieën enzovoorts (ook niet in het verleden), een BMI hoger dan 40 (BMI = gewicht (kg) / lengte² (m²)
 • Uitzonderingen gezondheid. In sommige gevallen maakt het CCCWA een uitzondering wanneer er bij een m/v echtpaar één van beiden een aandoening heeft (gehad), maar de ander is volledig gezond. Dit bijvoorbeeld bij ernstige ziektes die volledig zijn behandeld en de levensverwachting inmiddels niet meer bekorten. De uitgangspunten van Wereldkinderen blijven te allen tijde van toepassing.
 • Inkomen. Eén van u beiden heeft een vast dienstverband. Het (gezamenlijk) bruto-inkomen is bij een eerste aanvraag bovenmodaal (modaal is 30.000 USD). Bij een tweede kind dient het inkomen ongeveer 40.000 USD te zijn en bij een derde kind ongeveer 50.000 USD. Inkomsten via bijvoorbeeld pensioen, verzekeringsgeld of sociale dienst worden niet meegerekend.
 • Bezit. De waarde van uw totale bezit (huis, spaarrekening enzovoorts), minus het totaal aan leningen (totale hypotheekbedrag enzovoorts) bedraagt minimaal 80.000 USD. Bij een alleenaanvrager moet dit 100.000 USD zijn.
 • Opleidingsniveau. U hebt minimaal MAVO met vervolgens een middelbare beroepsopleiding afgerond.
 • Verleden. U kunt een Verklaring van goed gedrag aanvragen en hebt beiden geen crimineel verleden of een verleden met huiselijk geweld, seksueel misbruik, drugsgebruik of alcoholmisbruik.
 • Een van u beiden beheerst de Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift.
 • U hebt voldoende ervaring om een kind met special needs te verzorgen.
 • U verzorgt de follow up rapportage volgens de richtlijnen

Bekijk hier de lijst met special needs 

Achtergrond kinderen

De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen zijn meisjes en jongens tot 6 jaar met een medische aandoening. Zij zijn te vondeling gelegd of verlaten op wat oudere leeftijd. Er is niets over de achtergrond bekend. Meestal worden zij kort daarna opgenomen in een kindertehuis, waar zij over het algemeen liefdevol worden verzorgd. Zelden worden siblings voorgesteld.

Samenwerking

Nationale adoptie in China valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministry of Civil Affairs, terwijl buitenlandse adoptie onder de verantwoordelijkheid van het Center for Children's Welfare and Adoption (CCCWA) valt. Deze instantie toetst de dossiers van zowel de kinderen als de aspirant adoptieouders. De “matching”, het koppelen van ouders aan kinderen vindt bij Wereldkinderen plaats.

Procedure

Het CCCWA hanteert een digitale lijst (de shared list) waarop kinderen worden geplaatst die in aanmerking komen voor adoptie. Wereldkind zoekt ouders voor deze kinderen en maakt de match. Het duurt vaak maanden voordat een dossier van een kind compleet is met de beoordeling van onze kinders erbij en recente gegevens en filmpjes van het kind.
Pas nadat het Ministerie van Justitie & Veiligheid akkoord heeft gegeven op de match krijgt de aanvrager de gegevens van het kind. Tegenwoordig kan er gemiddeld na 1,5 maand afgereisd worden naar China. De reis duurt 2,5 week.