Klachtenregeling

websiteheaderhanden

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht hebt over uw adoptietraject bij Wereldkinderen? Bijvoorbeeld over bejegening of een beslissing die Wereldkinderen heeft genomen, dan kunt u dit aan ons laten weten. Wij nemen klachten serieus.

Wij zullen eerst proberen een klacht intern af te handelen. Het hoofd van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft, neemt binnen vier weken contact met u op met een oplossing, een maatregel of een voorstel om uw klacht te bespreken. U kunt hiermee al dan niet akkoord gaan.

Klachtencommissie

Wanneer u niet akkoord bent met de geboden oplossing, kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie; de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie. Deze commissie is ingesteld door het Ministerie van Justitie. U kunt hier ook direct voor kiezen. U stuurt de klachtencommissie een brief, via de directie van Wereldkinderen (of vraagt Wereldkinderen om uw eerder verstuurde brief uit het interne traject door te sturen).

De klachtencommissie kan behandeling van uw klacht alleen weigeren als de gebeurtenissen langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden of als er, op basis van de klacht, al stappen zijn ondernomen. In dat geval wordt u hiervan binnen vier weken op de hoogte gesteld.

De klachtencommissie onderzoekt de klacht binnen tien weken en brengt na het horen van beide partijen een rapport uit met de bevindingen van haar onderzoek en een advies. Dat rapport en een verslag van het horen van beide partijen gaan samen met het advies naar de directie van Wereldkinderen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.

Wereldkinderen stelt vervolgens de klager op de hoogte van de bevindingen van de commissie en van haar eigen conclusie. Wanneer de conclusie van de directie anders is dan die van de commissie, wordt hiervan de reden vermeld. Deze procedure met betrekking tot de externe klachtencommissie staat beschreven in onderstaand document 'factsheet klachtenregeling vergunninghouders internationale adoptie’.

N.B. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het omgaan met dossiers door Wereldkinderen, gelden er andere regels. Hiervoor verwijzen we u naar de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Deze kunt u bij Justitie aanvragen.

factsheet klachtenregeling vergunninghouders internationale adoptie