Steun ons!

Colombia

Adopteren uit Colombia

 

Overweegt u om een kind uit Colombia te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Wereldkinderen bemiddelt al ruim 40 jaar voor kinderen uit Colombia In de afgelopen vier jaar zijn er 20 kinderen uit Colombia geadopteerd. Na een reorganisatie van werkzaamheden in Colombia geldt dit contact op dit moment als een experimenteel contact.

 

Achtergrond

De leeftijd van de kinderen die voor adoptie naar Nederland in aanmerking komen, is nul tot zes jaar en ouder (bij siblings/triblings). Het betreft kinderen, die verlaten zijn of kinderen die zijn afgestaan. Soms ook betreft het vondelingen. Kinderen hebben een belaste achtergrond, waaronder drugsgebruik van de ouders, verwaarlozing door de ouders. Medische problematiek is divers, dit kan onder andere gaan om het ontbreken van een ledemaat, operabele problematiek, gehoor/visus problematiek, HIV besmet, gedragsproblematiek e.d.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.


Om uit Colombia te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
 • U bent gehuwd of 2 jaar aantoonbaar samenwonend
 • U bent beiden minimaal 25 jaar oud
 • U heeft toestemming en staat open voor kinderen met een extra zorgvraag op medisch en/of sociaal-emotioneel gebied.
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind met een psychomotorische ontwikkelingsachterstand
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind met een zwaar belaste ontstaansgeschiedenis
 • U bent goedgekeurd voor de adoptie van een kind van 0 tot minimaal 4 en bij voorkeur tot 6 jaar.
 • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer het jongste kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
 • U kunt tot negen weken in Colombia verblijven
 • U reist beiden om de adoptieprocedure te starten
 • U spreekt bij voorkeur Spaans
 • U heeft inkomen uit werk

Samenwerking

 

Wereldkinderen werkt samen met het ICBF, Instituto Colombiano Bienestar Familiar. Ofwel de overheidsinstantie Colombiaans Instituut voor het Welzijn van de Familie. Het ICBF is tevens de Centrale Autoriteit. Het ICBF behoort bij het ministerie van Sociale Zaken. Het hoofdkantoor is in Bogotá en er zijn regionale kantoren in elke provincie. Het ICBF berekent geen kosten voor de activiteiten op het gebied van adoptie. 

Het ICBF heeft een aantal eigen kindertehuizen of plaatst kinderen bij de particuliere tehuizen. Het merendeel van de kinderen wordt geplaatst in pleeggezinnen. 

Haags Verdrag

In november 1998 heeft Colombia het Haags Verdrag geratificeerd. Dit betekent dat er, in zowel Nederland (Ministerie van Justitie) als in Colombia (ICBF), een centrale autoriteit is die toezicht houdt op adoptie. Voordat een kind voor internationale adoptie in aanmerking komt, wordt gecontroleerd of de achtergrond duidelijk is onderzocht en of er gezocht is naar een mogelijke oplossing in Colombia zelf. 

Kinderbeschermingsmaatregel

Kinderen worden voorgesteld via het ICBF en zijn afkomstig uit pleeggezinnen of particuliere tehuizen. De kinderen die via het ICBF worden aangemeld, zijn kinderen die als beschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. Bij deze groep geldt dat als terugplaatsing in het gezin niet meer mogelijk is, de ouders uit de ouderlijke macht worden gezet. De band tussen biologische familie en kind(eren) wordt onherroepelijk verbroken. Contact is niet meer toegestaan tot het moment dat het kind achttien jaar is en zelf weer contact zou willen leggen met zijn of haar familie.

Procedure

 

Na de intake maakt u de documenten voor de adoptieprocedure in Colombia in orde. Deze worden vervolgens ter goedkeuring ingediend bij de ICBF in Bogota. De documenten worden bestudeerd door een psycholoog en er kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Vervolgens ontvangt u goedkeuring van het ICBF voor het opnemen van een kind van een bepaalde leeftijd.

Procedures hebben vanaf 2013 stil gelegen, waardoor wachttijden opliepen tot ongeveer vijf jaar (vanaf het insturen van de documenten). In 2017 hebben we via een particulier kindertehuis 4 adopties tot stand kunnen brengen . Er is besloten om in 2018 een beperkt aantal dossiers via dit kindertehuis in te schrijven. vanwege de experimentele status is het lastig om een gemiddelde wachttijd aan te geven. 
Na acceptatie van het voorstel moet u na twee tot vier weken kunnen reizen voor de rechtbankprocedure. Buiten Bogotá neemt deze gemiddeld zes weken in beslag en in de regio Bogotá gemiddeld acht weken. Na de adoptie-uitspraak heeft u nog ruim een week nodig in Bogotá voor het verkrijgen van het Nederlandse paspoort van uw kind. Eventueel kan één van beiden terugreizen als de procedure bij de rechtbank is ingediend (na ongeveer tien dagen).  De kinderen uit Colombia reizen met een Nederlands nood paspoort naar Nederland. Bij thuiskomst wordt u geinformeerd over de follow up verplichtingen. U hoeft geen procedure naar Nederlands recht te volgen. U kunt uw kind direct inschrijven bij uw gemeente.