Steun ons!

Privacy verklaring van Wereldkinderen

Wereldkinderen en privacy

Wereldkinderen werft enerzijds donaties voor haar projecten en houdt anderzijds een ledenadministratie bij waarvoor het verzamelen van persoonsgegevens nodig is om te bemiddelen bij adoptie. Hoe wij omgaan met uw gegevens volgens de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), lichten wij hieronder kort toe. Ons volledige privacyreglement is op te vragen via info@wereldkinderen.nl.

Welke gegevens verzamelt Wereldkinderen?

 

Voor projecten
Wereldkinderen ondersteunt 5 projecten in 7 landen waar zij als kinderwelzijnsorganisatie werkzaam is. Om dit te kunnen blijven doen is Wereldkinderen afhankelijk van donaties. Bij het doen van een periodieke donatie zijn persoonsgegevens nodig voor het registreren en verwerken van de gift. 

Voor adoptie
Wereldkinderen slaat persoonsgegevens op die nodig zijn om een goede match te maken tussen de adoptieouder en het te adopteren kind. U stemt hiermee in als u de adoptieprocedure start.
Wij verzamelen de persoonsgegevens zoveel mogelijk bij de betrokkenen zelf. Bij (aspirant)adoptieouders zijn de gegevens ook afkomstig van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Alleen medewerkers die rechtstreeks bij uw dossier zijn betrokken hebben toegang tot uw gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Voor de ledenadministratie
Voor de leden- en sponsoradministratie slaan wij naam, adres, woonplaats en financiële gegevens   op. Wij gebruiken dit om u informatie toe te sturen, u uit te nodigen voor bijeenkomsten of te factureren. Wilt u dit niet meer, dan kunt u zich altijd afmelden.

Wat doet Wereldkinderen met uw gegevens?
- Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel dat is afgesproken, zoals bemiddeling bij adoptie.
Uw gegevens worden gedeeld met partijen in binnen- en buitenland die betrokken zijn bij de adoptie. Hieronder vallen landen buiten de EU. Dat is nodig om deze wettelijke taak op grond van de Wobka uit te voeren. Wij vragen u hier in het begin van de procedure toestemming voor.

- Contactgegevens van (aspirant)adoptieouders worden verstrekt aan aankomstvrijwilligers in uw regio. Een aankomstbezoek is onderdeel van de adoptieprocedure bij Wereldkinderen.
- Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of aan commerciële partijen verstrekt.
- Anoniem gemaakte gegevens worden gebruikt voor jaarverslagen en publicaties, wetenschappelijk onderzoek en statistiek en beleid van Wereldkinderen.

Rechten
U heeft het recht om te weten welke informatie we over u bewaren en waarom.
U kunt altijd inzage in deze gegevens of een kopie aanvragen en gegevens waar nodig corrigeren of aanvullen.

Zolang de adoptieprocedure loopt kunt u verzoeken uw gegevens te verwijderen. Dat betekent wel dat wij de adoptieprocedure moeten stoppen, want deze informatie is nodig om een adoptie tot stand te brengen.

Indien u voor een verwerking toestemming heeft gegeven kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit betekent eveneens dat wij de adoptieprocedure moeten stoppen, want deze informatie is nodig om een adoptie tot stand te brengen.

Meer informatie over uw rechten en uitzonderingen die kunnen gelden, is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens
Nadat de bemiddeling en een jaar nazorg zijn afgerond wordt het adoptiedossier afgesloten. Het originele dossier is bij ouders, een schaduwdossier wordt bewaard in een professioneel geleid archief.
Wij hanteren voor het bewaren van gegevens altijd de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.
Adoptiedossiers en gegevens die nodig zijn voor een matching moeten 50 jaar worden bewaard.
De gegevens van de leden- en sponsoradministratie worden 7 jaar bewaard.

 

Nieuwsbrieven
Als u een donatie hebt gedaan kan uw e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden. Indien u deze digitale nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig via de nieuwsbrief afmelden. U kunt dit ook per e-mail aan ons laten weten via donateurs@wereldkinderen.nl

Foto- en videomateriaal
In onze communicatiemiddelen (bijvoorbeeld magazine, facebook, jaarverslag) maken we regelmatig gebruik van foto’s of videomateriaal van kinderen of ouders. Hiervoor vragen wij altijd apart en expliciet toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Bij al onze besluitvorming vindt menselijke tussenkomst plaats.

Klachten?
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen volgens het klachtenreglement van Wereldkinderen.
De naleving van de wet wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier ook meer informatie vinden over de wet en uw rechten. U heeft eveneens de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Contact
Stichting Wereldkinderen
Regulusweg 11
2516 AC ‘s-Gravenhage
070 350 6699
info@wereldkinderen.nl