Steun ons!

Project Historie en Roots

Context interlandelijke adoptie 1970-2000 per land

 

Wereldkinderen bemiddelt voor interlandelijke adopties sinds 1971.

 

Er is grote belangstelling voor de manier waarop adopties in het verleden gedaan werden, maar de kennis over de context van en procedures voor adopties in het verleden is beperkt en verspreid. Veel van deze kennis gaat in de loop der jaren verloren als deze niet wordt gedocumenteerd.

Wereldkinderen is daarom in 2017 begonnen met het project Historie en Roots, om de beschikbare informatie te verzamelen.

Aanpak Project Historie en Roots

 

In een rapport per land waaruit meer dan 200 kinderen zijn geadopteerd naar Nederland wordt de sociale, economische en culturele context ten tijde van de adopties in de periode 1970-2000 beschreven. Ook wordt ingegaan op specifieke adoptieprocedures en -wetgeving in deze landen.

De informatie is verzameld met behulp van archief- en literatuuronderzoek en door middel van interviews met oud-bestuurders, contactpersonen in het buitenland, (oud-medewerkers van adoptieorganisaties en overige betrokkenen.

 

Welke adoptiedossiers zijn ingezien?

Voor het beschrijven van de adopties in de jaren 70 tot 2000 wilden we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de procedure, zowel in Nederland als in het land van herkomst van adoptiekinderen. Hiervoor is archiefonderzoek gedaan. Uit ons externe archief zijn dossiers uit de betreffende landen opgevraagd; een steekproef, verspreid over de periode waarbinnen is geadopteerd. De dossiers zijn alleen ingezien door de stagiaires die werkten aan het desbetreffende land. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangeleverd. De informatie is anoniem verwerkt in de rapporten.

 

We realiseren ons goed dat hiermee niet alle vragen worden beantwoord. Er is bijvoorbeeld niet altijd meer een contactpersoon in het buitenland te traceren. En de informatie is van

algemene aard, de rapporten gaan niet in op individuele situaties. Wel hopen we met deze publicatie de beschikbare kennis over context en procedures vast te leggen voor de toekomst.