Steun ons!

Roots

Project Historie en Roots

 

Wereldkinderen is in 2017 begonnen met het project 'Historie en Roots', om beschikbare informatie te verzamelen.

Publicaties adoptie

 

In een rapport per land waaruit meer dan 200 kinderen zijn geadopteerd naar Nederland wordt de sociale, economische en culturele context ten tijde van de adopties in de periode 1970-2000 beschreven.

Adoptiedossier

 

Van alle bemiddelingen die via Wereldkinderen zijn verlopen, is een dossier bewaard. Lees meer over deze dossiers.

Opvragen adoptiedossier

 

Het is altijd mogelijk een kopie van uw dossier op te vragen. We noemen dit een afschrift. Lees wat we hiervoor nodig hebben.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor onderzoek naar mijn eigen roots?
  • Bent u via Wereldkinderen geadopteerd, dan kunt u uw dossier bij ons opvragen: https://www.wereldkinderen.nl/roots/. Bent u via een andere vergunninghouder geadopteerd, dan kunt u bij die organisatie uw dossier opvragen. Dossiers van vergunninghouders die niet meer bestaan, worden door het FIOM beheerd.
  • FIOM is de landelijke organisatie voor afstammingsvraagstukken. Er is aparte informatie voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie. Het is niet in ieder land mogelijk om rootsonderzoek te doen.
  • Stichting Interlandelijk Geadopteerden behartigt de belangen van geadopteerden en helpt onder andere met roots-onderzoek en het voorbereiden van een reis naar het land van herkomst.
  • Stichting Mijn Roots houdt zich bezig met het organiseren van rootsonderzoeken voor Indonesische geadopteerden

In diverse landen is het lastig om zoek te gaan naar biologische ouders. Bijvoorbeeld in India, waar veel vrouwen die hun kind voor adoptie hebben afgestaan geheimhouding is beloofd.

Kijk voor meer specifieke informatie, over zoeken en over organisaties voor geadopteerden per land, in het laatste hoofdstuk van de landenrapporten van het project Historie en Roots.

Informatie per land


Colombia
In Colombia is Het Instiuut Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)als overheidsinstantie en centrale autoriteit tevens verantwoordelijk voor adoptiekwesties. Een van de programma’s gericht op het herstel van de rechten van het kind is dan ook het programma ‘Adoptie’.

Het Instituut Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) richt zich op de (preventieve) bescherming van kinderen, adolescenten, (zwangere) vrouwen en het welzijn van gezinnen in Colombia. Het ICBF is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning in onveilige (gezin)situaties of wanneer er sprake is van mensenrechtenschending. De visie van het ICBF is het streven naar een toekomst waarin kinderen en adolescenten zich ontwikkelen in omstandigheden van gelijkheid en vrij van geweld. Het ICBF heeft 33 regionale kantoren en 214 centra door heel Colombia. Met behulp van de inzet van verschillende programma’s en zorgdiensten ondersteunen zij 8 miljoen Colombianen.

Het zoekproces naar de oorsprong
Colombia erkent bij wet dat een geadopteerde het recht heeft om zijn familie en afkomst te kennen. Het ICBF haalt op haar website een citaat uit het betreffende wetsartikel aan: ‘Todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar’, oftewel alle geadopteerden hebben het recht om hun oorsprong en de aard van hun familieband te kennen.
Het ICBF biedt hulp bij een zogenaamd ‘zoekproces naar de oorsprong’. Een aanvraag kan worden ingediend door te mailen naar: busquedaorigenesadoptados@icbf.gov.co

Het zoekproces naar de oorsprong verricht door het ICBF kan onderstaande omvatten:
o Een kopie van de adoptiegeschiedenis wordt gescand verzonden;
o Er wordt getracht (leden van de) biologische familie te lokaliseren. Wanneer de gezochte persoon het contact accepteert ondersteunt het ICBF in het contact;
o Wanneer biologische broers en zussen tevens geadopteerd zijn tracht het ICBF hen te lokaliseren.

De vereisten van het ICBF om een zoekproces naar de oorsprong te starten zijn als volgt:
=>Het formulier ‘Busqueda de orgines mayores de edad’, oftewel het formulier ‘zoekproces naar de oorsprong voor volwassenen’ is (bij voorkeur in het Spaans, anders in het Engels) ingevuld en ondertekend bijgevoegd.
=> Er is een adoptie gerelateerd document bijgevoegd bij de aanvraag. Bij voorkeur:
- Een kopie van de adoptie uitspraak. In het Spaans de ‘Sentencia de adopción’;
- Uittreksel uit het geboorteregister voor en na de adoptie. In het Spaans ‘Registro civil de nacimiento’;
- Een kopie van het huidige identiteitsbewijs;
- Elk ander relevant document of informatie die de zoektocht zou kunnen vergemakkelijken.
=> De geadopteerde is meerderjarig.

Wanneer de geadopteerde minderjarig is moet de aanvraag om een zoekproces naar de oorsprong te starten door de ouders worden verzonden en wordt alleen een kopie van de adoptiegeschiedenis teruggezonden door het ICBF. In zeer uitzonderlijke gevallen start het ICBF toch een zoektocht naar de biologische familie.

Na ontvangst van de aanvraag duurt het proces ongeveer twee tot zes maanden. Wanneer het ICBF om een aanvulling van documenten of informatie vraagt heeft u een maand om deze toe te sturen, anders wordt het verzoek als ingetrokken beschouwd.

Om biologische familie te lokaliseren en contacteren werk het ICBF uitsluitend samen met officiële instanties. Er wordt dus geen overleg gepleegd of gezocht met behulp van tussenpersonen uit sociale netwerken of social media. Het is een respectvol en vertrouwelijk proces voor alle betrokken partijen.
Er zijn geen kosten verbonden aan het zoekproces naar de oorsprong.

Het formulier busqueda de orgines mayores de edad

Vertaling formulier Busqeda de origines mayores de edad


Zuid Afrika
In Zuid Afrika is roots zoeken mogelijk vanaf het 18e jaar. Dit is wettelijk zo geregeld, hierop worden géén uitzonderingen gemaakt. Natuurlijk is het wel mogelijk om een reis te maken naar Zuid Afrika. Mocht u een bezoek aan het kindertehuis overwegen, dan is dit alleen mogelijk onder begeleiding van Abba Adoptions. Het is ten zeerste af te raden om onaangekondigd en zonder begeleiding een tehuis te bezoeken.

Als u plannen heeft om een reis te gaan maken naar Zuid Afrika en een bezoek wil brengen aan een tehuis, vult u dan het formulier IC Origin and Roots Policy and Progress in en stuur deze naar Abba Adoptions. (adres staat in document vermeld) 
   
In geval van een rootsvraag( alleen vanaf 18 jaar) dient u het formulier IC Origin and Roots Policy and Progress, Post Adoption Service Notice en het document Origin Questionaire for Adoptee in te vullen en te mailen naar Abba Adoptions. Stuurt u de rootsaanvraag ruim van te voren toe minimaal een half jaar)  

Er zijn kosten verbonden aan rootsvragen. Abba Adoptions heeft een kostenoverzicht gemaakt. Deze vindt u hier


 

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn dossier?

Wilt u contact over uw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Adopties uit de jaren 70 en 80

In de jaren 70 en 80 heeft Wereldkinderen (of een voorganger als Bureau Interlandelijke Adoptie) bemiddeld bij adopties uit onder andere Bangladesh, Colombia, Thailand, Filippijnen, India, Zuid-Korea, Brazilië, Sri Lanka. Over deze adopties bestaan soms vragen, of er is onduidelijkheid in of over dossiers. 
Het is voor veel geadopteerden ingewikkeld om informatie over biologische familie te vinden. Wereldkinderen wil daar bij assisteren waar mogelijk; we vinden het belangrijk dat geadopteerden de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen weten over hun adoptie, waarbij we het belang van de biologische familie niet uit het oog verliezen.

Wat weet Wereldkinderen over deze dossiers?
Dossiers van dertig tot veertig jaar geleden zijn, in tegenstelling tot de huidige dossiers, zeer summier. En soms kloppen er zaken niet. 
Wij hebben vaak dezelfde, beperkte informatie en er is niet altijd meer een contactpersoon in de landen van herkomst te benaderen. Maar de informatie die we hebben delen we met geadopteerden zelf.

Inzage in dossier
Dossiers worden 50 jaar bewaard, in een centraal geleid archief. Verderop op deze pagina kun je vinden welke informatie we nodig hebben om een kopie van je eigen dossier te kunnen geven . 

Uit privacyredenen delen we adoptiedossiers niet met anderen dan ouders en kinderen. Verslagen van (roots)reizen, brieven en algemene informatie over een land zijn onder bepaalde voorwaarden wel inzichtelijk voor organisaties die bijvoorbeeld onderzoek willen doen.

Onderzoek naar achtergrond en context
Om de summiere informatie aan te vullen en meer beeld te krijgen bij de context van adopties, zijn we met andere partijen in de adoptieketen een project gestart. Contactpersonen, vergunninghouders, oud-bestuurders en adoptieouders worden geïnterviewd en er wordt onderzoek gedaan naar de werkwijze rondom adoptie in een aantal landen, in de periode voor 2000. Procedures en gebruiken in de zendende landen zijn onderdeel van het project. Ook wordt er gekeken naar de positie van vrouwen in deze landen en naar de sociale en culturele achtergronden in die tijd. We hopen hiermee een completer beeld te kunnen geven van de adoptieverhalen.

Hoe handelde Wereldkinderen in die tijd?
Voor zover wij in de dossiers kunnen nagaan heeft Wereldkinderen gehandeld volgens de procedures die in die tijd golden. Het was bijvoorbeeld ook toen de handelswijze om broertjes en zusjes niet te scheiden. Tegelijkertijd weten we dat dit wel is voorgekomen, tegen alle bedoelingen in. Toen dat duidelijk werd is daar actie op ondernomen. Adopties uit bepaalde landen zijn ook stopgezet of aangepast, als er twijfels waren over de procedures.

Wil je contact over jouw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Project Historie en Roots; Over welke landen verschijnt een rapport?

Behalve over de vijf al genoemde landen, verschijnt er in de komende jaren een rapport over: Brazilië, China, Ethiopië, Haïti, Roemenië, Sri Lanka en Zuid-Korea