Steun ons!

Roots

Het adoptiedossier

Van alle bemiddelingen die via Wereldkinderen zijn verlopen, is een dossier bewaard.

Dit dossier kan kopieën van alle papieren en documenten bevatten die bij de adoptie zijn vrijgegeven. De originele documenten hebben de adoptieouders bij de overdracht ontvangen. Als de adoptieouders kopieën van deze documenten naar Wereldkinderen hebben toegestuurd is er een volledig schaduwdossier bewaard gebleven. 

Het dossier bevat in elk geval documenten die betrekking hebben op de adoptieaanvraag die de adoptieouders hebben gedaan en eventueel kopieën van documenten van de adoptie.

Alleen voor deze laatste documenten geldt het recht op inzage. Voor het gedeelte dat over de adoptieaanvraag gaat niet. 

Het is vooraf niet duidelijk te bepalen of er veel in het dossier te vinden is. Als u de originele documenten kent die uw adoptieouders in hun bezit hebben, levert het opvragen van uw dossier geen nieuwe informatie op. Houd er ook rekening mee dat de kopieën vaak van slechte kwaliteit zijn, omdat de documenten oud zijn. 

Opvragen dossier

Het is altijd mogelijk een kopie van uw dossier op te vragen.

Wat hebben we daar voor nodig?

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van adoptieouders of geadopteerde
  • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
  • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
  • uw naam en de adresgegevens waar we de factuur en de kopieën naartoe kunnen sturen

Deze gegevens kunt u per email sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'. Hierna krijgt u een factuur toegestuurd. Per dossier brengen we 25 euro onkosten in rekening. Na ontvangst van uw betaling vragen wij uw dossier op uit het externe archief en ontvangt u de kopieën. 

13.000 dossiers in veilige handen
13.000 dossiers in veilige handen

Project Historie en Roots

Context interlandelijke adoptie 1970-2000 per land

Wereldkinderen bemiddelt voor interlandelijke adopties sinds 1971. Er is grote belangstelling voor de manier waarop adopties in het verleden gedaan werden, maar de kennis over de context van en procedures voor adopties in het verleden is beperkt en verspreid. Veel van deze kennis gaat in de loop der jaren verloren als deze niet wordt gedocumenteerd. Wereldkinderen is daarom in 2017 begonnen met het project Historie en Roots, om de beschikbare informatie te verzamelen.

 

Aanpak

In een rapport per land waaruit meer dan 200 kinderen zijn geadopteerd naar Nederland wordt de sociale, economische en culturele context ten tijde van de adopties in de periode 1970-2000 beschreven. Ook wordt ingegaan op specifieke adoptieprocedures en -wetgeving in deze landen.

De informatie is verzameld met behulp van archief- en literatuuronderzoek en door middel van interviews met oud-bestuurders, contactpersonen in het buitenland, (oud-medewerkers van adoptieorganisaties en overige betrokkenen.

Welke adoptiedossiers zijn ingezien?

Voor het beschrijven van de adopties in de jaren 70 tot 2000 wilden we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de procedure, zowel in Nederland als in het land van herkomst van adoptiekinderen. Hiervoor is archiefonderzoek gedaan. Uit ons externe archief zijn dossiers uit de betreffende landen opgevraagd; een steekproef, verspreid over de periode waarbinnen is geadopteerd. De dossiers zijn alleen ingezien door de stagiaires die werkten aan het desbetreffende land. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangeleverd. De informatie is anoniem verwerkt in de rapporten.

  

 

We realiseren ons goed dat hiermee niet alle vragen worden beantwoord. Er is bijvoorbeeld niet altijd meer een contactpersoon in het buitenland te traceren. En de informatie is van

algemene aard, de rapporten gaan niet in op individuele situaties. Wel hopen we met deze publicatie de beschikbare kennis over context en procedures vast te leggen voor de toekomst.

 

 

In gesprek met Lian Pilaar

Wie ben je?

Mijn naam is Lian Pilaar, twintig jaar. Ik ben geadopteerd uit China toen ik tien maanden oud was. Ik heb een jonger zusje, zij is achttien jaar en ook uit China geadopteerd. Nu zit ik in mijn tweede jaar Chinastudies, dat studeer ik in Leiden.

Ben je geïnteresseerd in je roots?

Ja, heel erg. Dat is ook een reden voor mij geweest om Chinastudies te kiezen. Ik wil heel graag meer te weten komen over het land waar ik vandaan kom en over mijn familie. Graag zou ik mijn DNA willen laten registreren bij een databank, daar heb ik nu alleen nog niet echt de tijd voor genomen. Ik verwacht niet meteen dat er een match is. Ik weet dat de kans op het hebben van een match best klein is. Wel wil ik alles gedaan hebben wat mogelijk is, om misschien een match te krijgen of verder te komen in mijn zoektocht.

Ben je al eerder terug geweest naar China?

Ja, in 2011 ben ik met mijn ouders en zusje naar China gegaan. We zijn er toen een maand geweest om het land te zien en om de geboorteplaatsen van mijn zusje en van mij te bezoeken. We hebben het oude gebouw van mijn kindertehuis bezocht en het nieuwe gebouw. Ook zijn we een beetje rondgeleid door mijn geboortestad Chenzhou. Tenslotte heb ik toen mijn vindplaats gezien. Dat vond ik heel bijzonder. Afgelopen zomer ben ik weer naar China gereisd via mijn studie.

Hoe is dat gelopen?

Vorig jaar ben ik via het Confuciusinstituut op summer camp geweest in China. Zij laten buitenlandse mensen kennismaken met de Chinese taal en cultuur. Ik ben toen 3,5 week in China geweest. Het programma duurde twee weken en ik ben daarna zelf nog met een paar anderen langer gebleven.

Wil je nog terug om je biologische familie te zoeken?

Ook vóór het summer camp wilde ik graag terug naar China om naar biologische familie te zoeken. Dat gevoel is nu wel sterker, doordat ik afgelopen zomer naar China ben geweest. Ik zou graag volgend jaar naar China gaan om te zoeken. Komend studiejaar kan ik misschien met een studiebeurs een jaar naar Taiwan. Vanuit Taiwan kan ik denk ik ook naar China gaan. Misschien dat ik een jaar in Taiwan kan combineren met een zoektocht naar mijn biologische familie.

Wat zou je ervan vinden als je biologische broers/zussen hebt?

Dat lijkt mij echt hartstikke leuk. Eigenlijk ga ik er wel vanuit dat ik nog broers en/of zussen heb. Gezien de situatie in China in de tijd dat ik geadopteerd ben, zou dat niet vreemd zijn. Maar het is natuurlijk wel gaaf om dat ooit bevestigd te krijgen, om zoiets zeker te weten.

Dit is een verkorte versie van het interview met Lian dat is verschenen in het magazine van Wereldkinderen, maart 2019. Auteur: Wen Xin van der Linden.

Veelgestelde vragen

Adopties uit de jaren 70 en 80

In de jaren 70 en 80 heeft Wereldkinderen (of een voorganger als Bureau Interlandelijke Adoptie) bemiddeld bij adopties uit onder andere Bangladesh, Colombia, Thailand, Filippijnen, India, Zuid-Korea, Brazilië, Sri Lanka. Over deze adopties bestaan soms vragen, of er is onduidelijkheid in of over dossiers. 
Het is voor veel geadopteerden ingewikkeld om informatie over biologische familie te vinden. Wereldkinderen wil daar bij assisteren waar mogelijk; we vinden het belangrijk dat geadopteerden de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen weten over hun adoptie, waarbij we het belang van de biologische familie niet uit het oog verliezen.

Wat weet Wereldkinderen over deze dossiers?
Dossiers van dertig tot veertig jaar geleden zijn, in tegenstelling tot de huidige dossiers, zeer summier. En soms kloppen er zaken niet. 
Wij hebben vaak dezelfde, beperkte informatie en er is niet altijd meer een contactpersoon in de landen van herkomst te benaderen. Maar de informatie die we hebben delen we met geadopteerden zelf.

Inzage in dossier
Dossiers worden 50 jaar bewaard, in een centraal geleid archief. Verderop op deze pagina kun je vinden welke informatie we nodig hebben om een kopie van je eigen dossier te kunnen geven . 

Uit privacyredenen delen we adoptiedossiers niet met anderen dan ouders en kinderen. Verslagen van (roots)reizen, brieven en algemene informatie over een land zijn onder bepaalde voorwaarden wel inzichtelijk voor organisaties die bijvoorbeeld onderzoek willen doen.

Onderzoek naar achtergrond en context
Om de summiere informatie aan te vullen en meer beeld te krijgen bij de context van adopties, zijn we met andere partijen in de adoptieketen een project gestart. Contactpersonen, vergunninghouders, oud-bestuurders en adoptieouders worden geïnterviewd en er wordt onderzoek gedaan naar de werkwijze rondom adoptie in een aantal landen, in de periode voor 2000. Procedures en gebruiken in de zendende landen zijn onderdeel van het project. Ook wordt er gekeken naar de positie van vrouwen in deze landen en naar de sociale en culturele achtergronden in die tijd. We hopen hiermee een completer beeld te kunnen geven van de adoptieverhalen.

Hoe handelde Wereldkinderen in die tijd?
Voor zover wij in de dossiers kunnen nagaan heeft Wereldkinderen gehandeld volgens de procedures die in die tijd golden. Het was bijvoorbeeld ook toen de handelswijze om broertjes en zusjes niet te scheiden. Tegelijkertijd weten we dat dit wel is voorgekomen, tegen alle bedoelingen in. Toen dat duidelijk werd is daar actie op ondernomen. Adopties uit bepaalde landen zijn ook stopgezet of aangepast, als er twijfels waren over de procedures.

Wil je contact over jouw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn dossier?

Wilt u contact over uw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Project Historie en Roots; Over welke landen verschijnt een rapport?

Behalve over de vijf al genoemde landen, verschijnt er in de komende jaren een rapport over: Brazilië, China, Ethiopië, Haïti, Roemenië, Sri Lanka en Zuid-Korea

Waar kan ik terecht voor onderzoek naar mijn eigen roots?

 

Informatie per land

 

Stichting Mijn Roots houdt zich bezig met het organiseren van rootsonderzoeken voor Indonesische geadopteerden.

 

In diverse landen is het lastig om zoek te gaan naar biologische ouders. Bijvoorbeeld in India, waar veel vrouwen die hun kind voor adoptie hebben afgestaan geheimhouding is beloofd.

 

Kijk voor meer specifieke informatie, over zoeken en over organisaties voor geadopteerden per land, in het laatste hoofdstuk van de landenrapporten van het project Historie en Roots.

Meehelpen?

Wat kunt u doen?