Steun ons!

Opschorting interlandelijke adoptie ongefundeerd – Persbericht vergunninghouders

Nieuws

Maandag 17 mei 2021, 14.00 uur

Wereldkinderen en de andere vergunninghouders zien eerdere zorgen met betrekking tot de slechte onderbouwing van het rapport van de Commissie Joustra bevestigd worden door recente publicaties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft op 12 mei 2021 de antwoorden op de 125 Kamervragen en de brief van de commissie van 18 maart 2021 aan minister Dekker gepubliceerd. In een gezamenlijk persbericht roepen de vergunninghouders dan ook de minister en de Tweede Kamer op om de tijdelijke opschorting van interlandelijke adoptie met onmiddellijke ingang ongedaan te maken.

 

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

 

Wereldkinderen ziet in haar dagelijkse werkzaamheden geen signalen van structurele misstanden of mistanden ten gevolge van inherente zwakheden in het systeem. Wij zijn overtuigd van ons handelen m.b.t. de landen waar wij momenteel actief voor bemiddelen. De tijdelijke opschorting van interlandelijke adoptie is een stap die vooral veel schade berokkent aan geadopteerden, kinderen in kwetsbare situaties, adoptieouders en andere betrokkenen. Waar het beter kan, werken we graag met alle partijen samen om dit te realiseren.

 

De antwoorden op de Kamervragen kunt u hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/12/tk-beantwoording-vragen-vaste-commissie-voor-justitie-en-veiligheid-over-de-beleidsreactie-op-het-rapport-commissie-joustra

 

De brief van de commissie Joustra aan minister Dekker kunt u hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/12/tk-bijlage-reactie-cie-joustra-op-brief-minister-voor-rechtsbescherming

 

Update: donderdag 25 februari 2021, 14:00 uur

Wereldkinderen heeft veel reacties ontvangen naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie. We zijn dankbaar voor zowel de steunbetuigingen als de vragen en kritische opmerkingen. Ons doel is om te reageren wanneer noodzakelijk of gewenst, maar mogelijk ontvangt u van ons in deze tijden een reactie met enige vertraging. Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Wij hebben in de tussentijd niet stil gezeten. In samenwerking met de andere vergunninghouders hebben we Tweede Kamerleden, de minister en de commissie aangeschreven. Het rapport heeft veel vragen opgeroepen, waar wij graag antwoorden op krijgen. De commissie heeft helaas al aangegeven niet in te gaan op vragen die wij toesturen. Deze vragen zijn nu ook gedeeld met Minister Dekker, in de hoop dat via deze weg de commissie alsnog de vragen zal beantwoorden. Daarnaast zijn er vragen toegezonden aan de betrokken Kamerleden, voorafgaand aan de recente technische briefings in de Tweede Kamer. In samenwerking met de andere vergunninghouders blijven we actief alle mogelijkheden benutten om vragen te stellen. We willen hiermee duidelijkheid krijgen over de basis van de huidige, tijdelijke maatregelen.

Wereldkinderen staat ook in nauw contact met onze partners in het buitenland. Zij reageren met interesse en begrip. Er is momenteel geen verandering in deze relaties en activiteiten gaan door zoals gepland.

Wereldkinderen is een kinderwelzijnsorganisatie die werkt met een interventiestrategie, bestaande uit de volgende vier stappen: 1) Preventie familiedesintegratie, 2) Familie re-integratie, 3) Gezinsvervanging in eigen land, en 4) Interlandelijke adoptie. Onze projecten richten zich op de eerste drie stappen. Het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie heeft geen effect op onze projecten en deze gaan onverminderd door. Ons doel blijft om ook in de toekomst door middel van deze vier interventiestrategieën te zorgen voor een thuis voor ieder kind.


Update: woensdag 10 februari 2021, 14:55 uur

Wereldkinderen heeft het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie alsook de beleidsreactie van de minister ontvangen. Wij betreuren de misstanden die worden genoemd, wij zijn geschokt over sommige uitkomsten, maar we vinden het ook belangrijk dat misstanden worden erkend en aangepakt.

 

De observatie dat er in het verleden (met name in de periode 1967-1998) zaken zijn misgegaan, wordt ook beschreven in onze rapporten uit het project Historie & Roots. De zaken die de commissie-Joustra noemt, zijn schrijnend, maar niet nieuw. Het samenhangende beeld is pijnlijk en verdrietig en verdient een plek. We voelen mee met eenieder die hierdoor geraakt is en we zijn van mening dat zij goede ondersteuning verdienen en moeten krijgen. We staan dan ook achter de aanbeveling voor een landelijk expertisecentrum, zoals genoemd in het rapport.

 

In haar rapport geeft de commissie ook haar visie op de huidige adoptiepraktijk. Op basis hiervan zijn er bij Wereldkinderen een groot aantal vragen gerezen en hebben we direct actie ondernomen om antwoorden hierop te verkrijgen van de betrokkenen.

 

Wereldkinderen is onaangenaam verrast door en geschrokken van de beperkte en niet-inzichtelijke wijze waarop de aanbeveling en implementatie van een tijdelijke stop op interlandelijke adopties tot stand is gekomen. Wereldkinderen wil benadrukken dat er door de commissie geen dossieronderzoek is gedaan bij ons naar de periode 1998 tot heden.

 

Voor Wereldkinderen staat centraal dat de belangen van het kind gediend moeten zijn met interlandelijke adoptie. Bij ons staat een zorgvuldige werkwijze voorop en we willen er doorlopend voor zorgen dat misstanden voorkomen worden, dat signalen hierover worden onderzocht en dat daarnaar wordt gehandeld. Het feit dat diverse landen die de commissie aanhaalt geen actief adoptieprogramma meer kennen, onderstreept dit gegeven: signalen worden opgepakt, onderzocht en leiden waar nodig tot maatregelen.

 

De afgelopen decennia is het aantal interlandelijke adopties afgenomen. Dit is hoofdzakelijk een positieve ontwikkeling, omdat veel kinderen tegenwoordig wel in eigen land kunnen opgroeien, bij familieleden of in binnenlandse adoptie- of pleeggezinnen. Voor een kleine groep kinderen is interlandelijke adoptie de laatste mogelijkheid om op te groeien in een gezin. De visie van Wereldkinderen is dat het voor kinderen altijd beter is om in een gezin op te groeien dan in een instelling, met als laatste optie in een ander land.

 

Update: maandag 8 februari 2021, 17:34 uur

Wereldkinderen is geschrokken van een aantal bevindingen en aanbevelingen in het rapport van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden en de reactie van de overheid.  Op 8 februari hebben wij dit rapport ontvangen. Wij zijn momenteel druk bezig dit rapport en de gerelateerde documenten te lezen. Het is een omvangrijk rapport, daarom vragen wij uw geduld m.b.t. een inhoudelijke reactie van onze kant.

De Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. Dit gaat over de periode 1967-1998, voor de invoering van het Haags Adoptie Verdrag.

 

Tijdens de persconferentie voor de publicatie van het rapport is aangekondigd dat de overheid alle aanbevelingen van de commissie overneemt, waaronder de aanbeveling om adoptieprocedures tijdelijk op te schorten. Zover wij nu begrijpen, hebben deze maatregelen geen invloed op degenen die al een beginseltoestemming hebben. Iedereen met een beginseltoestemming kan zijn adoptieprocedure afronden. Een beginseltoestemming kan ook verlengd worden, er worden geen nieuwe beginseltoestemmingen afgegeven. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van het ministerie van Justitie & Veiligheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie/voorwaarden-adoptie-kind-buitenland 

 

Wereldkinderen is bezorgd over de gevolgen van dit rapport voor alle betrokkenen. Voor Wereldkinderen staan de belangen van het kind altijd centraal bij interlandelijke adoptie. Wij streven er dan ook naar om in samenwerking met anderen misstanden te voorkomen. In het verleden heeft Wereldkinderen de bemiddeling met het merendeel van de landen die de commissie aanhaalt zelf al stopgezet.

 

Wereldkinderen is zich er ten zeerste van bewust dat de aangehaalde zaken uit het rapport van de commissie vragen en emoties kunnen oproepen. Bij geadopteerden over hun eigen adoptiegeschiedenis, maar ook bij adoptieouders, aspirant adoptieouders en alle andere betrokkenen.

 

Als kinderwelzijnsorganisatie zullen wij blijven werken aan een thuis voor ieder kind.

 

 

Update: maandag 8 februari 2021, 12:18 uur

Net als wij, zullen velen de persconferentie hebben gezien over het rapport van de 'Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden'. Wereldkinderen heeft inmiddels het rapport ontvangen. Momenteel wordt het gelezen en intern besproken. We komen zo spoedig mogelijk met een reactie. Op deze pagina kan je de updates volgen.Update: vrijdag 5 februari 2021, 11:30 uur
Wereldkinderen heeft kennisgenomen van de berichtgeving in de media dat het kabinet geadviseerd zou worden tot het (tijdelijk) stopzetten van interlandelijke adopties.

 

De Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. Dit gaat over de periode 1967-1998, voor de invoering van het Haags Adoptie Verdrag.

 

Volgende week wordt dit rapport gepresenteerd. Wij hebben het rapport nog niet gezien en om die reden kunnen wij niet inhoudelijk ingaan op de berichtgeving.

 

Voor Wereldkinderen staan de belangen van het kind altijd centraal bij interlandelijke adoptie.